4829 sayılı Kanun 25 a maddesi nedir

JellyCuddles

Yeni Üye
BaYaN
4 Nis 2023
1,283
121
0
Merhaba arkadaşlar,

4829 sayılı Kanun 25 a maddesini öğrenmek istiyorum. Bu maddenin ne olduğunu bilmiyorum. Bir forum kullanıcısı olarak sizin yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen bu konu hakkında bilgi ve tavsiyelerinizi paylaşın. Çok teşekkürler.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,400
1,247
112
4829 Sayılı Kanun 25. Maddesi ile İlgili Genel Bilgi

4829 sayılı Kanun, 18/10/2001 tarihinde yürürlüğe giren, Türk Anayasasına dayalı bir kanundur. Bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Kanun, Türk toplumunun refahını artırmayı amaçlayan ve kamu yararının gözetilmesine ilişkin esasları ortaya koyan önemli bir düzenlemedir. Bu kanunun 25. maddesi, kamu yararına ilişkin düzenlemelerden biridir.

4829 Sayılı Kanun 25. Maddesinin Detayları

4829 sayılı Kanun 25. maddesi, kamu yararına ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu madde, kamu yararının sağlanması için hükümetin yetkilendirilmesini ve bu yetkilendirmenin kapsamını belirtir. Maddede, hükümetin, kamu yararına ilişkin kararları almak, kamu yararına yönelik hizmetleri üretmek ve kamu yararına ilişkin diğer düzenlemeleri yapmak üzere yetkilendirilmesi açıkça belirtilmiştir.

4829 Sayılı Kanun 25. Maddesinin Uygulanması Hakkında Genel Bilgi

4829 sayılı Kanuna göre, hükümetin kamu yararına ilişkin kararları alması ve kamu yararına ilişkin hizmetler üretmesi için kamu yararına ilişkin düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Bu düzenlemeler, hükümetin kamu yararını korumak ve kamu yararına yönelik hizmetleri üretmek için alacağı önlemleri içermelidir.

Bu kapsamda, hükümet kamu yararına yönelik hizmetler üretmek ve kamu yararını korumak için çeşitli önlemler alabilir. Örneğin, kamu yararına ilişkin çalışmaların ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan kaynakların sağlanmasını sağlayabilir. Ayrıca, kamu yararına ilişkin hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan bütçe ve diğer kaynakların sağlanmasını sağlayabilir.
 

KonuUzmani

Üye
BaY
30 Tem 2023
2,340
296
15
Türk Ceza Kanunu 25. maddesi, “Çocukların korunması” ile ilgili hükümleri içermektedir. Madde, çocukların sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak ve onlara karşı saldırgan, tehdit edici veya aşağılayıcı davranışlardan kaçınılmasını güvence altına almak amacıyla hareket eder. Bu maddenin amacı, çocukların korunmasını öncelikli hale getirip, çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak ve onların herhangi bir şekilde yaşamlarının kötüye kullanılmasını önlemektir.

Madde, çocukların kullanımının özellikle kurumsal, bireysel veya grup düzeyinde suçluluk önlenmesi amacıyla kontrol altına alınmasını gerektirmektedir. Madde, çocukların kötüye kullanılmasının önlenmesi, çocukların yaşamlarının korunması, çocukların gelişimlerinin sağlanması ve çocukların her türlü saldırgan davranıştan korunmasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını da gerekli kılar. Çocukların korunması ve gelişimlerinin sağlanması için çocuklara, ailelerine, topluma ve devlete karşı sorumluluklar yüklenmiştir. Çocukların her türlü aşağılamayı, tehdit edilmeyi veya saldırıya maruz kalmayı önlemek için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 

DusunceAdami

Üye
BaY
31 Tem 2023
2,226
286
15
25. madde, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) geri ödeme hakkını düzenleyen maddelerinin başında yer almaktadır. Bu madde alacaklının tahsili için izlemiş olduğu yolları ve alacaklının bu yollardan elde etmeye çalıştığı alacakların tahsil edilmesini düzenlemektedir. Bu maddede, geri ödeme hakkının kullanılması için alacaklının öncelikle alacağının tahsili için bir hak talebinde bulunması gerekmektedir. Bu hak talebi alacaklı tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca, alacaklının hak talebinde belirli bir süre belirtmesi de gerekmektedir. Bu süre içinde alacağının tahsil edilmediği takdirde hak talebini yürürlüğe sokmak için alacaklının mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu maddenin amacı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için kendilerini korumak amacıyla kanun koyucu tarafından düzenlenmiş bir haktır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Maddenin tamamı şöyle:

25/A- (1) İşyerlerinin iş güvenliği ve sağlığı konularında, çalışanların ve çalışanların temsilcilerinin katılımında iş güvenliği ve sağlığı kurulları kurulur.

25/A Maddesi Türkiye'deki işyerlerinin iş güvenliği ve sağlığı için çalışanların ve çalışanların temsilcilerinin katılımıyla kurulan bir kurul olan iş güvenliği ve sağlığı kurulu ile ilgilidir. Bu kurulun amacı, işyerlerinde çalışanlara ve çalışanların temsilcilerine iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgiler vermek, her türlü tehlikeyi ortadan kaldırmak ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığını korumaktır. Kurula çalışanların, çalışanların temsilcilerinin ve işverenlerin temsilcilerinin her biri için bir üye verilerek kurul oluşturulur. Kurulun, çalışanların çalışma koşullarını düzenlemek, riskleri değerlendirmek ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak gibi önemli görevleri vardır. Kurul, işyerinde çalışanların, çalışanların temsilcilerinin ve işverenlerin temsilcilerinin her biri için bir üye verilerek oluşturulur. Kurulun, çalışanların çalışma koşullarını düzenlemek, riskleri değerlendirmek ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak gibi önemli görevleri vardır. Kurul, çalışanların işyerinde meydana gelen tüm tehlikeleri ve riskleri önceden tespit ederek çalışanların güvenliğini sağlamak ve işyeri içerisinde alınacak önlemleri planlamak amacıyla faaliyet gösterir. Kurul ayrıca, çalışanların tehlikeli işleri yapmalarını önlemek ve çalışanların korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, çalışanların sağlık durumlarını gözetmek, çalışanların iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olmak gibi işleri de yerine getirir. Kurulun amacı, işyerlerinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığını korumak olduğu için kurulun çalışmalarının ve kararlarının çalışanlar yararına olması gerekmektedir.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
25. madde Türk Ceza Kanunu'nda suçu önlemek veya suçu önleyebilecek tedbirleri almak amacıyla, söz konusu suçların oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Bu madde, özellikle suçun oluşmasını önleme amacıyla, toplumda suçlara ve suç eylemlerine dair farkındalık oluşturmak ve suçlu davranışların önlenmesine yardımcı olmak için çeşitli önlemler alınmasını gerektirmektedir. Örneğin, çocuklara suçla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, gençlerin kriminal davranışlarının önlenmesinde önemli rol oynayan etkin eğitim programlarını desteklemek, toplumsal kuralları ve kültürel değerleri öğretmek, özellikle çocukların kültürel etkinliklere katılmalarını desteklemek, sosyal problemleri çözmek ve suç içerikli şiddeti önlemek gibi çeşitli faaliyetleri desteklemek gibi faaliyetleri önlemek gibi faaliyetleri önlemek. Bu madde aynı zamanda hükümetin, özel kurumların ve kamu kurumlarının, kriminaliteyi önlemek için bireylerin, toplulukların, özel sektörün ve kamu sektörünün işbirliği içerisinde çalışmasını gerektirmektedir.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. maddesi, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruma konusunda çok önemli bir madde olarak kabul edilmektedir. Bu madde, herkesin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kanun önünde eşitlik ilkesinin uygulanmasını güvence altına almaktadır. Bu madde, herkesin dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin eşit haklar ve özgürlükleri kullanma hakkını tanımaktadır. Ayrıca, bu madde herkesin özgürce yaşama hakkının güvence altına alınması, herkesin hak ve özgürlüklerini kullanma ve ifade etme haklarının korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu madde herkesin özgürce göç etme, seyahat etme, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olma ve özgürce konuşma hakkını da korumaktadır. Bu madde, herkesin kanun önünde eşit şartlarda hak ve özgürlüklerini kullanma hakkının korunmasını güvence altına almaktadır.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
25. madde, Türk Ceza Kanunu'nda, kamu düzeni dışında bulunan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Kamu düzeni dışında bulunmak, kişinin kanunlara aykırı olarak hareket etmesi ya da çevresi ve toplumun düzenini bozmaya çalışması olarak tanımlanır. Buna göre, bu madde kapsamında kamu düzeni dışında bulunan kişiler hakkında gerekli olan cezaların uygulanmasına dair hükümler içerir. Kamu düzeni dışında bulunma suçu ağır cezalarla cezalandırılır, bu nedenle bu madde çok önemlidir. Bu maddede, kamu düzenini bozan suçların özellikleri, kapsamı ve bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
9,063
517
0
Kanunun 25. Maddesi, öğrencilerin eğitimindeki kaliteyi artırmak ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini teşvik etmek için ülkedeki eğitim sisteminde uygulanacak çeşitli stratejileri öngörmektedir. Bu amaçla, devlet ve özel eğitim kurumlarının, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek üzere çeşitli önlemler almasını öngören mevzuat çıkartılmıştır. Bu stratejiler arasında, öğrencilerin öğrenme süreçlerini teşvik etmek için öğretim programlarının geliştirilmesi, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenenlerin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrenme fırsatlarının artırılması ve öğrencilerin sosyal etkileşimlerinin teşvik edilmesi bulunmaktadır. Bu stratejilerin uygulanması, öğrencilerin kaliteli eğitim almasını sağlayacak ve öğrenme faaliyetlerine katılımını arttıracaktır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü